Chuyên mục
Uncategorized

Hướng dẫn IPHONE

Hướng dẫn đem hộp thư góp ý ra màn hình chính điện thoại sử dụng máy IPHONE

Bước 1:

Bước 2:

Bước 3:

Bước 4:

Chuyên mục
Uncategorized

Hướng dẫn Android

Hướng dẫn đem hộp thư góp ý ra màn hình chính điện thoại sử dụng hệ điều hành ANDROID

Bước 1:

 

Bước 2:

 

Bước 3:

 

Bước 4:

 

Bước 5: